Будова атома, Загальна хімія, НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК

07.10.2015

ХІМІЯ — НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК

1. Загальна хімія

1.3. Будова атома

Будова атома, Загальна хімія, НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК

Протонное число — кількість протонів в атомі.

Нуклонное число — сумарна кількість протонів і нейтронів у атомі.

Будова атома, Загальна хімія, НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК

Прості іони елементів містять стільки ж н + і n 0. скільки і атоми, але відрізняються від них кількістю електронів. У F — знаходиться на 1 Будова атома, Загальна хімія, НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК
більше, ніж в атомі F. а у Ве 2+ — 2 Будова атома, Загальна хімія, НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК
менше, ніж в атомі Be .

Види атомів одного елемента з різною кількістю нейтронів називають ізотопами. а будь-який вид атомів нуклидом .

Ізотопи — це нукліди одного елемента.

Частина простору в атомі, де перебування електрона найбільш ймовірно, називають орбиталью .

Спрощене зображення орбіталі ? а Будова атома, Загальна хімія, НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК
в ній позначають стрілкою: ^. Якщо Ш, то Будова атома, Загальна хімія, НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК
називають неспареним, а якщо Будова атома, Загальна хімія, НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК
— спареним, і ці два електрона розрізняються за ознакою, який називають спіном.

По енергії електрони розподіляються на енергетичних рівнях, які складаються з підрівнів, причому номер рівня вказує на кількість підрівнів.

Будова атома, Загальна хімія, НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК

Максимальна кількість електронів на енергетичному рівні: Будова атома, Загальна хімія, НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК
n — номер рівня.

Кількість орбіталей на енергетичному рівні: Nop 6 = n 2 .

Типи орбіталей

Будова атома, Загальна хімія, НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК

Заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів в атомах різних елементів

Будова атома, Загальна хімія, НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК

Процес переходу електрона з однієї орбіталі на іншу в межах одного енергетичного рівня називають порушенням атома (* — позначення збудженого стану атома).

Будова атома, Загальна хімія, НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК

На кожному енергетичному рівні електрони спочатку заповнюють s-орбіталі, а потім — р-орбіталі. Число неспарених електронів в атомі вказує на можливе значення валентності елемента. Атом при наявності вільних орбіталей на останньому енергетичному рівні може переходити в збуджений стан. При цьому за рахунок роз’єднання електронних пар число неспарених електронів в атомі зростає і виникає передумова підвищення елементом своєї валентності.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. Враховуючи, що в природі існують два нукліда водню ( 1 Н, 2 Н) і три нукліда кисню ( 16 O, 17 O, 18 O), визначте, скільки може бути різновидів молекул води. Напишіть хімічні формули з позначенням нуклідів (наприклад 1 Н 2 Н 16 O). Скільки значень маси може мати молекула води?

2. Скільки електронів на іонах S 2-. Н +. Н -. М g 2+ ?

3. Виберіть серед перерахованих елемент, атом якого має найменшу кількість протонів: С, М g. До, А r .

4. Яке значення валентності проявляє атом з наведеної електронної формулою?

Будова атома, Загальна хімія, НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК

5. Природний магній складається з ізотопів 24 М g. 25 М g. 26 М g. Атомна частка першого нукліда становить 78,7%, а другого — 10,1%. Визначте відносну атомну масу елемента.

6. В медицині використовують радіонуклід, атом якого містить 54 заряджені і 33 електронейтральні частинки. Як позначається цей радіонуклід?

7. Назвіть типи елементів, яким належать вказані електронні формули атомів.

A 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1

Б 1 s 2 2s 2 2p 2

1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4

8. На основі будови електронних оболонок атомів поясніть поступова зміна властивостей в ряду Na — Mg — А l і стрибкоподібне зміна властивостей в ряду F — Ne — Na .

9. Атом якого елемента в кожній парі має більший радіус: S — Cl. F — Cl. Н — Не, Na — Al. Відповідь обґрунтуйте.

10. Мідь має два ізотопи: 63 З u і 65 З u. Їх молярні частки природної міді становлять 73% і 27% відповідно. Визначте середню відносну атомну масу міді.

11. Природний хлор містить два ізотопи: 35 С1 і 37 С1. Відносна атомна маса хлору становить 35,45. Визначте молярную частку кожного ізотопу хлору.

12. Назвіть два елементи, в атомах яких кількість всіх s — і р-електронів однаково (в основному стані).

13. Які оксид, підстава, кислота мають найбільші масові частки кисню серед сполук свого класу? Обчисліть їх значення.

14. В атомі якого елемента міститься на 2 електрона менше, ніж йони магнію?

15. Електронна формула атома має закінчення nd 5 ms 2. Калієва сіль кислоти, яка відповідає вищого оксиду елемента, має відносну молекулярну масу 158. Назвіть елемент.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Вкажіть хімічний елемент, заряд атома якого дорівнює +15.

Короткий опис статті: будова атома хімія Будова атома — Загальна хімія — ХІМІЯ — НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК — відповідь на типові питання — Єдиного державного іспиту — практичної роботи і тематичних тестових завдань дає можливість випускникам і абітурієнтам спробувати свої сили у знанні предмета, потренуватися в умінні вирішувати завдання різного рівня складності

Джерело: Будова атома — Загальна хімія — ХІМІЯ — НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК

Також ви можете прочитати