1. Коротка історія розвитку біології. Біологія. Загальна біологія.

05.10.2015

1. Коротка історія розвитку біології

1. Коротка історія розвитку біології

Які досягнення сучасної біології вам відомі?

Будь вчених-біологів ви знаєте?

Сучасна біологія йде корінням в глибоку старовину, ми знаходимо її витоки в цивілізаціях минулих тисячоліть: в Стародавньому Єгипті, Стародавній Греції.

Першим ученим, який створив наукову медичну школу, був давньогрецький лікар Гіппократ (близько 460 – близько 370 до н. е..). Він вважав, що у кожної хвороби є природні причини і їх можна дізнатися, вивчаючи будову і життєдіяльність людського організму. З давніх часів і донині лікарі урочисто вимовляють клятву Гіппократа, обіцяючи зберігати лікарську таємницю і ні за яких обставин не залишати хворого без медичної допомоги.

Великий енциклопедист давнину Аристотель (384-322 до н. е.) став одним із засновників біології як науки, вперше узагальнивши біологічні знання, накопичені до нього людством. Він розробив систематику тварин, визначивши в ній місце і людині, якого він називав «суспільною твариною, наділеним розумом». Багато праці Аристотеля були присвячені походженням життя.

Давньоримський вчений і лікар Клавдій Гален (ок. 130 – ок. 200), вивчаючи будову ссавців, заклав основи анатомії людини. Протягом наступних п’ятнадцяти століть його праці були основним джерелом знань з анатомії.

В Середні століття в Європі запанував період застою у всіх областях знань. У цей час традиції античних авторів знайшли своє продовження в країнах Передньої і Середньої Азії, де жили і творили такі видатні вчені, як Абу Алі Ібн Сіна (Авіценна ) (близько 980-1037) і Абу Рейхан Мухаммед ібн Ахмед аль-Біруні (973 – ок. 1050). Від того часу в сучасній анатомічній номенклатурі збереглася безліч арабських термінів.

Наступ епохи Відродження ознаменувало початок нового періоду в розвитку біології.

Різко зріс інтерес до біології в епоху Великих географічних відкриттів (XV ст.). Відкриття нових земель, налагодження торгових відносин між державами розширювали відомості про тварин і рослини. Ботаніки і зоологи описували багато нових, невідомих раніше видів організмів, що належать до різних царств живої природи.

Один з видатних людей цієї епохи – Леонардо да Вінчі (1452-1519) – описав багато рослин, вивчав будову людського тіла, діяльність серця та зорову функцію.

Після того як був знятий церковний заборона на розтин людського тіла, блискучих успіхів досягла анатомія людини, що отримало відображення в класичній праці Андреаса Везалія (1514-1564) «Будова людського тіла» (рис. 1). Найбільше наукове досягнення – відкриття кровообігу – здійснив у XVII ст. англійський лікар і біолог Вільям Гарвей (1578-1657).

Нову еру в розвитку біології ознаменувало винахід наприкінці XVI ст. мікроскопа. Вже в середині XVII ст. була відкрита клітка, а пізніше виявлений світ мікроскопічних істот – найпростіших та бактерій, вивчено розвиток комах і принципову будову сперматозоїдів.

У XVIII ст. шведський натураліст Карл Лінней (1707-1778) запропонував систему класифікації живої природи і ввів бінарну (подвійну) номенклатуру для найменування видів.

Карл Ернст Бер (Карл Максимович Бер ) (1792-1876), професор Петербурзької медико-хірургічної академії, вивчаючи внутрішньоутробний розвиток, встановив, що зародки всіх тварин на ранніх етапах розвитку схожі, сформулював закон зародкового подібності і увійшов в історію науки як засновник ембріології.

Першим біологом, який спробував створити струнку і цілісну теорію еволюції живого світу, став французький учений Жан Батист Ламарк (1774-1829). Палеонтологию, науку про викопних тварин і рослин, створив французький зоолог Жорж Кюв’є (1769-1832).

Величезну роль в розумінні єдності органічного світу зіграла клітинна теорія зоолога Теодора Шванна (1810-1882) і ботаніка Маттіаса Якоба Шлейдена (1804-1881).

1. Коротка історія розвитку біології. Біологія. Загальна біологія.

Рис. 1. Титульний аркуш книги А. Везалия «Будова людського тіла», надрукована Іоганном Опорином в 1543 р.

Найбільшим досягненням XIX ст. стало еволюційне вчення Чарльза Роберта Дарвіна (1809-1882), яке мало визначальне значення у формуванні сучасної природничо-наукової картини світу (рис. 2).

Основоположником генетики науки про спадковість і мінливість, став Грегор Йоганн Мендель (1822-1884), роботи якого настільки випередили свій час, що були не зрозумілі сучасниками і відкриті заново через 35 років.

Одним із засновників сучасної мікробіології став німецький учений Роберт Кох (1843-1910), а праці Луї Пастера (1822-1895) і Іллі Ілліча Мечникова (1845-1916) визначили появу імунології.

Розвиток фізіології пов’язаний з іменами великих російських вчених Івана Михайловича Сєченова (1829-1905), який заклав основи вивчення вищої нервової діяльності, і Івана Петровича Павлова (1849-1936), який створив вчення про умовних рефлексах.

XX ст. ознаменувався бурхливим розвитком біології. Мутаційна теорія Гуго де Фриза (1848-1935), хромосомна теорія спадковості Томаса Ханта Моргана (1866-1945), вчення про фактори еволюції Івана Івановича Шмальгаузена (1884-1963), вчення про біосферу Володимира Івановича Вернадського (1863-1945), відкриття антибіотиків Олександром Флемінгом (1881-1955), встановлення структури ДНК Джеймсом Уотсоном (р. 1928) і Френсісом Криком (1916-2004) – неможливо перерахувати всіх тих, хто своєю самовідданою працею створював сучасну біологію, яка в даний час є однією з найбільш бурхливо розвиваються областей людського знання.

Система біологічних наук. Сучасна біологія – це сукупність природничих наук, що вивчають життя як особливу форму існування матерії. Одними з перших в біології склалися комплексні науки: зоологія, ботаніка, анатомія і фізіологія. Пізніше всередині них сформувалися більш вузькі дисципліни, наприклад всередині зоології з’явилася іхтіологія (наука про рибах), ентомологія (про комах), арахнология (про павуків) і т. д. Різноманіття організмів вивчає систематика, історію живого світу – палеонтологія. Різні властивості живого є предметом дослідження таких наук, як генетика (закономірності мінливості і спадковості), етологія (поведінку), ембріологія (індивідуальний розвиток), еволюційне вчення (історичний розвиток).

1. Коротка історія розвитку біології. Біологія. Загальна біологія.

Рис. 2. Титульна сторінка книги Ч. Дарвіна «Походження видів шляхом природного відбору, або Збереження обраних порід у боротьбі за життя» (видання 1859 р.)

У середині XX ст. в біологію почали активно проникати методи та ідеї інших природничих наук. На кордонах суміжних дисциплін виникали нові біологічні напрямки: біохімія, біофізика, біогеографія, молекулярна біологія, космічна біологія і багато інших. Широке впровадження математики в біологію викликало народження біометрії. Успіхи екології, а також все більш актуальні проблеми охорони природи сприяли розвитку екологічного підходу у більшості галузей біології.

На рубежі XX і XXI ст. з величезною швидкістю почала розвиватися біотехнологія – напрямок, якому безсумнівно належить майбутнє. Останні досягнення в цій області відкривають широкі перспективи для створення біологічно активних речовин і нових лікарських препаратів, для лікування спадкових захворювань та здійснення селекції на клітинному рівні.

В даний час біологія стала реальною продуктивною силою, з розвитку якої можна судити про загальний рівень розвитку людського суспільства.

Запитання для повторення і завдання

1. Розкажіть про внесок в розвиток біології давньогрецьких і давньоримських філософів і лікарів.

2. Охарактеризуйте особливості поглядів на живу природу в Середні віки, епоху Відродження.

3. Використовуючи знання, отримані на уроках історії, поясніть, чому в Середні століття в Європі настав період застою у всіх областях знань.

4. Який винахід XVII ст. дало можливість відкрити і описати клітку?

5. Яке значення для біологічної науки робіт Л. Пастера і В. І. Мечникова?

6. Перерахуйте основні відкриття, зроблені в біології в XX ст.

7. Назвіть відомі вам природні науки, складові біологію. Які з них виникли наприкінці XX ст.?

Подумайте! Виконайте!

1. Проаналізуйте зміни, що відбулися в науці у XVII–XVIII ст. Які можливості вони відкрили перед вченими?

2. Як ви розумієте вислів «прикладна біологія»?

3. Вирішення яких проблем людства залежить від рівня біологічних знань?

4. Проаналізуйте матеріал параграфа. Складіть хронологічну таблицю великих досягнень в області біології. Які країни в які часові періоди були основними «постачальниками» нових ідей та відкриттів? Зробіть висновок про зв’язок між розвитком науки і іншими характеристиками держави і суспільства.

5. Наведіть приклади сучасних дисциплін, що виникли на стику біології та інших наук, не згадані в параграфі. Що є предметом їх вивчення? Спробуйте припустити, які розділи біології можуть виникнути в майбутньому.

6. Узагальніть інформацію про системі біологічних наук і уявіть її у вигляді складної ієрархічної схеми. Порівняйте схему, створену вами, з результатами, які вийшли у ваших однокласників. Однакові ваші схеми? Якщо ні, поясніть, у чому їх принципові відмінності.

7. Оцініть роль біологічних знань у формуванні світогляду сучасної людини. Складіть 10-15 тез, які розкривають значущість біологічної інформації в житті кожного.

8. Організаційний проект. Виберіть важлива подія в історії біології, річниця якого припадає на поточний або наступний рік. Розробіть програму вечора (конкурсу, вікторини), присвяченого цій події.

Робота з комп’ютером

Зверніться до електронного додатком. Вивчіть матеріал і виконайте завдання.

Повторіть і згадайте!

В даний час ботанічна наука розділилася на ряд самостійних, але взаємопов’язаних дисциплін.

Морфологія в широкому розумінні слова – це наука про будову рослин, у вузькому значенні – наука про зовнішньому їх будові. Анатомія досліджує внутрішню будову рослин. З анатомії рослин виділилася цитологія. вивчає будова клітини. З винаходом електронного мікроскопа можливості цитологічних досліджень значно розширилися. Особливе значення придбала ембріологія рослин. вивчає ранні стадії розвитку рослинних організмів. Фізіологія рослин досліджує процеси, що відбуваються всередині рослинного організму. Палеоботаніка вивчає викопні залишки рослин, що дозволяє відновити історію рослинного світу. Геоботаника – наука про рослинному покриві Землі, поширенні та закономірності розміщення рослинних угруповань. Часто до складу геоботаніки включають географію рослин .

В даний час активно розвиваються прикладні галузі ботаніки: рослинництво, лісове господарство, фармакологія і парфумерна промисловість. Велика роль ботаніки в збільшенні продуктивності культурних рослин, у вирішенні світової продовольчої проблеми. На перший план виходять такі завдання, як раціональне використання та збереження рослинного світу, захист рослин від несприятливих факторів.

Зоологія являє собою складну науку, що складається з безлічі наукових дисциплін. Одні з них вивчають окремі групи тварин, інші досліджують їх будова, розвиток, життєдіяльність.

До першої групи зоологічних дисциплін відносяться такі науки, як, наприклад, ентомологія – наука, що вивчає комах, арахнология – наука про павуків, малакологія – наука про молюсків, герпетології – наука про земноводних і плазунів та ін. Причому всі ці науки об’єднуються в два розділи: зоологія хребетних, що вивчає лише один тип – хордових, і зоологія безхребетних, досліджує всі інші типи тварин. Таке розділення в зоології виникло ще за часів Аристотеля і утвердилося за життя Жана Батіста Ламарка.

Друга група зоологічних дисциплін не менш різноманітна. Морфологія анатомія вивчають зовнішнє і внутрішнє будова тварин, гістологія досліджує тканини, а об’єктом цитології є окремі клітини. Фізіологія вивчає життєдіяльність тварин. Ембріологія досліджує індивідуальне розвиток. Етологія – це наука про поведінку тварин. Палеозоология – наука про викопних тварин, вона вивчає їх будова, геологічна поширення, історичне розвиток, походження, взаємини з сучасними організмами.

У середині XX ст. в зоологію почали активно проникати методи та ідеї інших природничих наук. На кордонах суміжних дисциплін виникали нові біологічні напрями, наприклад, біохімія тварин вивчає хімічні процеси, що протікають у тваринному організмі.

Багато сучасні науки, такі як генетика, молекулярна біологія, екологія, вирішують свої актуальні завдання, використовуючи для дослідження тварин. Тісно пов’язана з практичною діяльністю людини прикладна зоологія, яка включає сільськогосподарську, лісову, медичну зоологію, паразитологию і інші розділи.

Науки про людину

Зачатки наукових знань про людину виникли в надрах античної філософії. Поступово, впродовж тисячоліть, накопичені знання про різні сторони людського існування складалися в цілісну систему суспільних, гуманітарних, природничих і технічних наук. Серед них одне з найбільш древніх і почесних місць по праву займає медицина.

Медицина – область науки і практична діяльність, спрямована на збереження і зміцнення здоров’я. У медицині виділяють теоретичну і практичну, або клінічну медицину. Теоретична медицина вивчає організм людини, його будову і роботу в нормі та при патології, захворювання і порушення стану, методи їх діагностики, корекції і лікування з теоретичної точки зору. Практична медицина (медична практика) – це застосування всіх накопичених медичною наукою знань для лікування та профілактики захворювань і патологічних станів людського організму.

Анатомія – це наука про будову організму, його систем і органів. Анатомія розглядає будову тіла людини в різні періоди життя, починаючи з ембріонального розвитку та до старечого віку, вивчає статеві та індивідуальні особливості організму.

Фізіологія – це наука про функції організму, його органів і систем, про процеси, що протікають в організмі, і про способи їх регуляції.

Психологія вивчає поведінку людини, закономірності і механізми психічних процесів.

Гігієна – це один з найбільш стародавніх розділів медицини. Вона вивчає вплив навколишнього середовища, умов життя і праці на організм людини.

<<< Тому

Короткий опис статті: будову людського тіла

Джерело: 1. Коротка історія розвитку біології / Біологія. Загальна біологія. 10 клас. Базовий рівень / Бібліотека / Наша-Природа.рф

Також ви можете прочитати